Όλη η εγκύκλιος του ΕΟΠΥ για δικηγόρους, μηχανικούς, τραπεζικούς, υγειονομικούς που εντάσσονται

Στην ένταξη αρκετών ανεξάρτητων ταμείων υγείας στον ΕΟΠΥΥ αναφέρεται εγκύκλιος του οργανισμού και αφορά τις διαδικασίες λειτουργίας τους από την 1 Δεκεμβρίου 2012.

Συγκεκριμένα αφορά την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ των κλάδων ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ: ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ). ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας). ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & AmericanExpress) του ETAA (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων) Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ). Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ). Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ). Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ). Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ). Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ).
Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει:

Ακολουθήστε μας στο Google News

Από την 1η Δεκεμβρίου 2012, εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης ΠροσωπικούΜέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

Γιατροί

Το καθεστώς απασχόλησης των γιατρών διαμορφώνεται ως εξής:

Οι γιατροί μόνιμοι και αορίστου χρόνου των παραπάνω φορέων μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ και εξακολουθούν να έχουν την ίδια σχέση εργασίας με τον Οργανισμό.

Σε περίπτωση που έχουν εργασιακή σχέση με περισσότερους από έναν φορείς, θα πρέπει να επιλέξουν ένα μόνο φορέα.

Οι γιατροί αυτοί δύνανται να συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού στα ιδιωτικά τους ιατρεία μετά τη λήξη του ωραρίου τους στον Οργανισμό.

Το ανώτατο όριο επισκέψεων ανέρχεται σε 150 επισκέψεις το μήνα και με αμοιβή 10 ευρώ ανά επίσκεψη.

Οι σχετικές οδηγίες που θα καθορίζουν τη διαδικασία για την ένταξη των μόνιμων και αορίστου χρόνου γιατρών του ΕΤΑΑ, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Οι γιατροί που έχουν ήδη σύμβαση με τους παραπάνω φορείς, δύνανται να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού μέχρι να διευκρινιστεί η μελλοντική σχέση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα συμβληθεί με τον Οργανισμό. Για το θέμα αναμένονται νεότερες οδηγίες.

Πάροχοι

Τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων φορέων θα γίνονται αποδεκτά από τους παρόχους υγείας που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και οι εξετάσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού καθώς και τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει με τον ΕΟΠΥΥ.

Στο μεταβατικό στάδιο οι πάροχοι υγείας που είχαν σύμβαση με έναν από τους ενταχθέντες φορείς, συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας.

Νοσοκομεία

Η παροχή δευτεροβάθμιας φροντίδας (νοσοκομειακή περίθαλψη) παρέχεται από τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με τον ΕΟΠΥΥ (κρατικές υγειονομικές δομές, συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, αγροτικά ιατρεία) και σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο έλεγχος και η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τους παρόχους υγείας.

Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας δύναται να γίνει είτε με τη διαδικασία των εγκυκλίων του ΕΟΠΥΥ είτε με την καθιερωμένη διαδικασία του κάθε Ταμείου προσωρινά.

Παραπεμπτικά

Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο έλεγχος και η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας.

Για τα χρησιμοποιούμενα έντυπα παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραπομπή και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δύναται:

Οι ιατροί (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) των υπηρεσιών υγείας των αναφερόμενων φορέων και οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ να χρησιμοποιούν τα ατομικά βιβλιάρια υγείας (ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ) για την παραπομπή των ασφαλισμένων για παρακλινικές εξετάσεις, στις υγειονομικές δομές του ΕΟΠΥΥ, στις κρατικές δομές και στους συμβεβλημένους ιδιωτικούς παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως ίσχυε και πριν την ένταξη των Ταμείων στον ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση που τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων κλάδων ασθένειας των παραπάνω φορέων δεν έχουν ενσωματωμένα στελέχη παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων:

Οι διευθυντές των υπηρεσιών Υγείας των εντασσόμενων φορέων θα πρέπει να απευθύνονται στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ της περιοχής που υπηρετούν, προκειμένου να παραλάβουν στελέχη (μπλοκ) απλών παραπεμπτικών (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και να τα διανείμουν, με ενυπόγραφη χρέωση στους υπηρετούντες γιατρούς της υπηρεσίας τους.

Τα παραπάνω πρέπει να πράξουν και οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή να απευθύνονται στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους των συγκεκριμένων και μόνο κλάδων ασθένειας για την αναγραφή εξετάσεων.

Στα απλά παραπεμπτικά του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγράφονται και οι εξετάσεις υψηλού κόστους (όπως μαγνητικές τομογραφίες, αξονικές τομογραφίες), ενώ δεν διαχωρίζονται από ταπαραπεμπτικά ειδικού τύπου (υψηλού κόστους) του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς έχουν την ίδια ισχύ και σας υπενθυμίζουμε ότι δεν αποδίδεται δαπάνη σε μη συμβεβλημένους παρόχους υγείας.

Συνταγογράφηση

Η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ, για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής.Για την συνταγογράφηση οι ιατροί ακολουθούν όσα ορίζονται στον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ και σχετικές εγκυκλίους του οργανισμού.

Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.121/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει των εγκεκριμένωνενδείξεων.

Η συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με την έκδοση δύο συνταγών ανά ασφαλισμένο τον μήνα.Οι ιατροί έχουν την υποχρέωση αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.

Υπηρεσίες

Οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κλάδων ασθενείας, είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ισότιμα με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Οργανισμού τις υπηρεσίες που παρέχονται:

Από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση, παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή), από τις υγειονομικές δομές του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς και παρόχους υγείας.

Από μη συμβεβλημένους ιατρούς με δαπάνη των ασφαλισμένων. Η συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με την έκδοση δύο συνταγών ανά ασφαλισμένο τον μήνα.Επιπλέον οι ασφαλισμένοι ΕΤΑΑ και ΤΑΠ-ΕΤΕ εξυπηρετούνται και από τα ιατρεία των επιμέρους τομέων του ΕΤΑΑ και ΤΑΠ-ΕΤΕ.

Ειδικά για την συνταγογράφηση και την προμήθεια φαρμάκων στους ασφαλισμένους των παραπάνω κλάδων ασθενείας ισχύουν τα παρακάτω:

Από την 15-11-2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων των ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ. και η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφης συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ, για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής.

Οι ιατροί έχουν και πάλι την υποχρέωση αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.

Αντίστοιχα, καταργείται από 1-12-2012 το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κλάδων ασθενείας, θα εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, για την προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α) οικ. 34092 / 2-4- 2012, απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β’/2012) και τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικοί κατάλογοι με τα φάρμακα που χορηγούνται από ταφαρμακεία του οργανισμού υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Επιτροπές

Προκειμένου να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι των ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ για την υποχρέωση έγκρισης χορήγησης ορισμένων φαρμάκων, δεν θα απαιτείται να εξετάζονται από τις παρακάτω επιτροπές μέχρι την 1-12-2012:

Επιτροπές Φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους.

Επιτροπές εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Αντίστοιχα, δεν θα έχουν υποχρέωση εξέτασης από τις επιτροπές οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μέχρι την 15-12-2012.

Φαρμακεία

Από 12/11/2012 οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι προμηθεύονται τα φάρμακά τους από όλα τα φαρμακεία που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και δεν προπληρώνουν για τα φάρμακά τους.

Οι φαρμακοποιοί θα καταχωρούν τις εκτελεσμένες συνταγές ασφαλισμένων των ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ από τις 12-11-2012 μαζί με αυτές του ΕΟΠΥΥ, σε συνεχόμενη αρίθμηση.

Συνταγές που έχουν εκδοθεί με τη χρήση παλαιού τύπου συνταγολογίου έως 15-11-2012, καθώς και τρίμηνες επαναλαμβανόμενες συνταγές που εκδόθηκαν έως 15-11-2012 θα γίνονται δεκτές και θα κατατίθενται στον λογαριασμό του φαρμακείου.

Συνταγές που έχουν εκδοθεί σε παλαιού τύπου συνταγολόγια από την 16-11-2012 και μετά δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Από την 1-12-2012 οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες ενιαίου τύπου ΕΟΠΥΥ) και θα τις καταχωρούν μαζί με αυτές του ΕΟΠΥΥ σε συνεχόμενη αρίθμηση.

Για την απόδοση δαπανών για προμήθεια αναλώσιμου υλικού, προϊόντων ειδικής διατροφής και φαρμάκων, σε περίπτωση έκτακτης περίθαλψης, οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *