Όμιλος Talanx: Αυξημένα μεγέθη και θετικά αποτελέσματα στο πρώτο τρίμηνο

Ο Όμιλος Talanx (εκπροσωπούμενος στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG )σημείωσε αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε όλους τους κλάδους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, επιτυγχάνοντας σταθερά υψηλά αποτελέσματα.
Η ενσωμάτωση στα αποτελέσματα των εξαγορών στην Πολωνία, καθώς και η οργανική ανάπτυξη του Ομίλου, οδήγησαν σε ενίσχυση των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 11%, σε 8,5 δισ. ευρώ, από 7,6 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Ο μικτός δείκτης βελτιώθηκε στο 95% (από 96,4%) λόγω των χαμηλότερων εξόδων για μεγάλες ζημίες. Οι σημαντικές βελτιώσεις στο underwriting στους περισσότερους ασφαλιστικούς κλάδους αντισταθμίστηκαν από την αναμενόμενη μείωση στα έσοδα από επενδύσεις, λόγω της επίδρασης από μη πραγματοποιηθέντα έκτακτα έσοδα στα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Παρόλα αυτά το λειτουργικό κέρδος (EBIT) ανήλθε σε υψηλά επίπεδα, στα 516 εκ. ευρώ (από 538). Τα συνολικά καθαρά έσοδα του Ομίλου ουσιαστικά παρέμειναν αμετάβλητα στα 203 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με τα αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, το οποίο είχε παρουσιάσει ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα (206).

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2013, ο CEO του Ομίλου Talanx, Herbert K. Haas, σχολίασε: “Ξεκινήσαμε το νέο έτος με «σθεναρή» ανάπτυξη». Οι εξαγορές στην Πολωνία επιδρούν θετικά ενώ παράλληλα σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στον αναπροσανατολισμό του τομέα ασφαλίσεων ιδιωτών στην εγχώρια (γερμανική) αγορά. Επιπλέον, η σταθερή ανάπτυξη αποτελεί εντυπωσιακή επιβεβαίωση των πλεονεκτημάτων που απολαμβάνουμε λόγω της διαφοροποίησής μας. Παρά την πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν βοήθησε τις συνθήκες στις κεφαλαιαγορές, ο Όμιλος Talanx βλέπει το 2013 με αυτοπεποίθηση. Με τα καθαρά έσοδα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται για τον Όμιλο σε 203 εκ ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, είμαστε ήδη εντός των στόχων μας για επίτευξη άνω των 650 εκ. ευρώ για το σύνολο του έτους. Επιβεβαιώνουμε εκ νέου τις προβλέψεις μας, οι οποίες είναι πλέον πιο κοντά μετά τις αποδόσεις μας στο πρώτο τρίμηνο ”.

Κατά το πρώτο τρίμηνο ο Όμιλος εφάρμοσε νέα διεθνή λογιστικά πρότυπα IFRS τα οποία εκτός άλλων προβλέπουν προσαρμογή των μεγεθών του προηγούμενου έτους (λόγω του IAS 8) καθώς και σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των εξόδων για συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών (IAS 19). Ως συνέπεια της αρχικής εφαρμογής των νέων προτύπων, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου χρεώθηκαν κατά 334 εκ. ευρώ. Παρόλα αυτά, ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στο 222% (225% στο τέλος του 2012), σε επίπεδα αρκετά άνω των εποπτικών απαιτήσεων.

Επίσης, στα μέσα Φεβρουαρίου ο Όμιλος Talanx εξέδωσε ένα ομόλογο κύριας εξασφάλισης χωρίς εγγύηση (senior unsecured bond). To ομόλογο, ύψους 750 εκ. ευρώ, προωθήθηκε αρχικά σε θεσμικούς επενδυτές στη Γερμανία και το εξωτερικό και συνοδεύτηκε από υψηλά ποσοστά υπερκάλυψης. Το προϊόν του ομολόγου χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση υφιστάμενων χρηματοδοτικών συμφωνιών.

Βιομηχανικές ασφαλίσεις

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων ενισχύθηκαν κατά 8% στο πρώτο τρίμηνο, σε 1,7 δισ. ευρώ (από 1,6). Στην αύξηση συνετέλεσε η ανάπτυξη στις θυγατρικές εκτός Γερμανίας όσο και η άνοδος των τιμών των ασφαλίστρων στις αγορές καθώς και η επιτυχής αποκατάσταση του πελατολογίου στη γερμανική αγορά. Το τρίμηνο χαρακτηρίστηκε ωστόσο από ασυνήθιστες ζημίες: ενώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους οι μεγάλες ζημίες παρουσιάστηκαν κυρίως σε κλάδους με υψηλό ποσοστό αντασφάλισης, το πρώτο τρίμηνο του 2013 συγκεντρώθηκαν στους κλάδους πλοίων (marine) και αστικής ευθύνης, στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη ιδία κράτηση κινδύνου. Πρόσθετα αποθέματα στην HDI-Gerling Ολλανδίας οδήγησαν σε περαιτέρω συμπίεση των αποτελεσμάτων.

Σε αυτή τη συγκυρία το τεχνικό αποτέλεσμα μειώθηκε σημαντικά στα 2 εκ ευρώ (από 65). Με ελαφρώς αυξημένο τον δείκτη εξόδων, ο μικτός δείκτης ανήλθε στο 99,4% ενώ ο αντίστοιχος του προηγούμενου έτους είχε διαμορφωθεί σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα (82,7%). Τα έσοδα από επενδύσεις στα 55 εκ ευρώ, υπολείπονται ελάχιστα των περσινών (58). Τέλος το λειτουργικό κέρδος (EBIT) υποχώρησε στα 33 εκ ευρώ (97).

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *