EIAS Certified Specialist in Health Insurance & Medical Underwriting


Είναι πλέον μια δεκαετία, κατά την οποία η οικονομία της Χώρας μας ευρίσκεται σε οξεία ύφεση. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν έχει υποχωρήσει αισθητά, οι δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης έχουν αυξηθεί δραματικά και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού έχουν αναπόφευκτα μειωθεί. Το «αποτύπωμα» όλων αυτών των δυσκολιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Χώρας μας είναι, επομένως, δυσμενές και επηρεάζει τη ζωή όλων μας.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Υγείας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών οδηγεί στην έγκριτη Πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Health Insurance & Medical Underwriting, έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών και απαντά κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο στα προαναφερόμενα ερωτήματα ενώ μας ενημερώνει χρηστικά και ουσιαστικά, επί θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, εν σχέσει με την Υγεία, την Ασφάλιση, τις Μελλοντικές Εξελίξεις και τις Προοπτικές Ανάπτυξής τους.

Τετάρτη 2, Πέμπτη 3, Δευτέρα 7, Τετάρτη 9, Πέμπτη 10 & Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, 16:00 – 19:45

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:
• Περιβάλλον και Συστήματα Υγείας και Περίθαλψης
o Η Ελληνική πραγματικότητα
o Η ενδιαφέρουσα Διεθνής πραγματικότητα
• Αναλυτικότερη αναφορά στην Αγορά Υγείας
o Βασικά στοιχεία & μεγέθη αγοράς
o Συνολική δαπάνη
o Βασικές συνιστώσες των συστημάτων υγείας
o Συστήματα χρηματοδότησης υγείας
o Αύξηση κόστους θεραπείας και νέες τάσεις
o Δημόσια συστήματα Υγείας
o Ιδιωτική Ασφάλισης Υγείας
o Παραδείγματα διαφορετικών συστημάτων υγείας
• Ειδικότερη αναφαρά στις Ασφαλίσεις Υγείας
o Μεθοδολογία αξιολόγησης ατομικών ασφαλιστικών κινδύνων
o Η έννοια και η τιμολόγηση των επιβαρημένων (substandard) κινδύνων
• Ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας & τεχνικές Underwriting
o Underwriting ειδικών πληθυσμών (Τρίτη ηλικία κ.α)
o Αρχές & Μεθοδολογία ιατρικού Underwriting
o Βασική θεωρία ανατομικών συστημάτων
o Τεχνικές διαμόρφωσης κανόνων επιλογής & προασφαλιστικών ιατρικών test
o Θεωρία και τεχνικές αξιολόγησης αποτελεσμάτων ιατρικών test
o Βασική θεωρία & τεχνικές διαχείρισης ειδικών παθήσεων (παχυσαρκία, υπέρταση, καρδιοαγγειακές παθήσεις, ογκολογία κ.α)
o case studies
• Νομοθεσία περί των Ασφαλίσεων Υγείας
o Νομοθεσία προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
• Βασική αρχιτεκτονική σύγχρονων συστημάτων αποζημιώσεων Υγείας
o Διεθνή συστήματα κωδικοποίησης και η αλληλεπίδρασή τους
o Συμβάσεις µε παρόχους Υγείας
• Διαχείριση προϋπολογισµού Υγείας
o Διασφάλιση ποιότητας
o Διαχείριση αποζημιώσεων υγείας, βέλτιστες λειτουργίες και πρακτικές
o case studies αποζημιώσεων Υγείας
• Εξελίξεις & προοπτικές Underwriting Υγείας
• Χαρακτηριστικά και βασική αρχιτεκτονική των Expert Underwriting Systems & Digital Underwriting
o Σχεδιασμός υλοποίησης
o Analytics & KPIs Underwriting
• Αναλογιστική αντιμετώπιση των Ασφαλίσεων Υγείας
o Κύριες μεθοδολογίες και χαρακτηριστικά τους
o Μοντέλα Ασφαλιστικής Τεχνικής
o Πρακτικές Εφαρμογές Αναλογιστικών Μελετών Υγείας
• Οφέλη εκ των Ασφαλίσεων Υγείας
o Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη
o Οφέλη υπέρ του ασφαλιστικού κοινού
o Ευρύτερα εθνικά οφέλη
Μαθησιακό μοντέλο
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Υγείας, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Υγείας και αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων υγείας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης και ολοκληρωμένης διοίκησής τους.
Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ιδίως των κλάδων ζωής, υγείας και ομαδικών ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία ασφαλίσεων υγείας ή να εξειδικευθούν περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές
• στελέχη Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων και στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις τους
• στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing και Product Development, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις ασφαλίσεις υγείας
• Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων υγείας και των εφαρμογών τους και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος
• στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance
• ενδιαφερομένους να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική εξελιξιμότητά τους σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος της ασφαλιστικής αγοράς
EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE & MEDICAL UNDERWRITING
Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE & MEDICAL UNDERWRITING η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.
Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Ο κ. Γιάννης Βασαλάκης, Διευθυντής Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας του Ομίλου Interamerican. Ο κος Βασαλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία επί θεμάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, ενώ είναι ο δημιουργός του αυτοματοποιημένου παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης και αποδοχής ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, γνωστού ως Genius Underwriting Εξειδικευμένος εισηγητής του ΕΙΑΣ και του ΑΙΚ, έχει εκπονήσει αξιοπρόσεκτες μελέτες και έχει συγγράψει πρωτότυπα εγχειρίδια αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων, ειδικού ενδιαφέροντος ασφαλίσεων ζωής και υγείας.
Ο Νίκος Μαρκόπουλος, Νομικός Σύμβουλος και Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου INTERAMERICAN, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος M.Sc. in Insurance Risk Management του ALBA Graduate Business School και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Ο κ. Μαρκόπουλος έχει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Health Insurance Risk Management.
Ο κ. Παναγιώτης Σκαβάρας, Solution Delivery Director της MedNet International, κατέχει MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL και Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος Deree. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως Διευθυντής Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας και Διευθυντής Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας.
Το Πρόγραμμα εμπλουτίζουν ως προσκεκλημένοι Guest Speakers η Ιατρός κα Ολυμπία Σαμολαδά και ο Αναλογιστής Δημήτρης Μαλαξιανάκης, οι οποίοι θα χειριστούν εξειδικευμένες ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.
Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή
Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €330
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
• Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *