Προκήρυξη διαγωνισμού από τον ΕΟΤ για ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, για την παροχή υπηρεσιών

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών επί ασφαλιστικών θεμάτων σχετικά με τον Τουρισμό, από πιστοποιημένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Περισσότερα »